title

Wyniki zamówień publicznych na Dostawę artykułów żywnościowych na rok 2022 (plików brak plików)

Wyniki zamówień publicznych

 

W związku z zaproszeniem do składania ofert na dostawę artykułów żywnościowych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Żaganiu (dostawy na ul. Wałową 12 w Żaganiu) dokonano wyboru oferentów.

 

Oferty złożyło siedem firm:

 

1. „KIWI” Żagań - Pakiet III - Artykuły ogólnospożywcze; Pakiet V - Warzywa i owoce

2. „LUKKAS Łukasz Skoczeń” Żary - Pakiet V - Warzywa i owoce

3. "NORDIS Sp. z o.o." Zielona Góra - Pakiet IV - Ryby mrożone i jej przetwory; Pakiet VIII - Mrożonki

4. „ICEQB” Zielona Góra - Pakiet IV - Ryby mrożone i jej przetwory; Pakiet VIII – Mrożonki

5. „Marta Bortnowska P.H. Sheimar” Żagań - Pakiet II - Nabiał i przetwory mleczarskie

6. „IGizmo Paweł Giza” Żagań – Pakiet I – Pieczywo i wyroby piekarnicze

7. „PASIEKA RODZINNA DOBROWOLSKICH KLIMPEL KATARZYNA” Żagań - Pakiet IX – Miód

 

W wyniku analizy, biorąc pod uwagę kryterium oceny, najkorzystniejsze okazały się oferty złożone przez:

1. Pakiet I - Pieczywo i wyroby piekarnicze - „IGizmo Paweł Giza”

2. Pakiet II - Nabiał i przetwory mleczarskie –„Marta Bortnowska P.H. Sheimar”

3. Pakiet III - Artykuły ogólnospożywcze – "KIWI Ewa Gmur"

4. Pakiet IV - Ryby mrożone i jej przetwory- "IceQB sp. z o.o."

5. Pakiet V – Warzywa i owoce – "Firma Handlowa Kiwi Ewa Gmur"

6. Pakiet VI - Mięso i produkty mięsno-wędliniarskie -  BRAK

7. Pakiet VII - Drób świeży i produkty drobiowe -  BRAK

8. Pakiet VIII - Mrożonki - "IceQB sp. z o.o."

9. Pakiet IX - Miód - "PASIEKA RODZINNA DOBROWOLSKICH KLIMPEL KATARZYNA"

 

Zaproszenie do składania ofert na Dostawę artykułów żywnościowych na 2022r (plików 14)

Żagań, dnia 06.12.2021 r.

ZAPROSZENIE

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Żaganiu , ul. Nocznickiego 18, 68-100 Żagań (dostawy: Wałowa 12),   

 tel. 68/478-77-51 zaprasza do złożenia oferty cenowej na

„Sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych  dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Żaganiu (dostawy: Wałowa 12) w Żaganiu w okresie 01.01.2022r.-31.12.2022r.”

I     Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych z podziałem na  pakiety (załącznik nr 2):

 Pakiet I pieczywo i wyroby piekarnicze CPV 15.81.00.00-9

Dostawa pieczywa i pozostałych produktów z oferty, odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 7:20. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego zamówienia.

 Pakiet II nabiał i przetwory mleczarskie CPV 15.50.00.00-3

Dostawa nabiału i produktów mleczarskich odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego od poniedziałku do piątku do godz. 7:00Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego zamówienia.

Pakiet III artykuły ogólnospożywcze CPV 15.00.00.00-8

Dostawa artykułów spożywczych odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego zamówienia w godz. od 7:00 do godz. 10:00.   lub wg zamówienia złożonego drogą mailową.

Pakiet IV ryby mrożone i jej przetwory CPV 15.20.00.00-0

Dostawa ryb odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego zamówienia w godz. od 7:00 do 10:00. lub wg zamówienia złożonego drogą mailową.

Pakiet V warzywa świeże i owoce CPV 15.30.00.00-1

Dostawa warzyw i owoców odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego zamówienia w godz. od 7:00 do 10:00 lub wg zamówienia złożonego drogą mailową.

Pakiet VI mięso wieprzowe, wołowe świeże i produkty mięsno – wędliniarskie

CPV 15.10.00.00-9

Dostawa mięsa i przetworów mięsnych odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego od poniedziałku do piątku. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego zamówienia lub wg zamówienia złożonego drogą mailową, w godz. od 7:00 do 7:30.

Pakiet VII drób świeży i produkty drobiowe CPV 15.11.2000-6

Dostawa drobiu odbywać się będzie od poniedziałku do piątku, w zależności od potrzeb zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia zamówienia telefonicznego  lub wg zamówienia złożonego drogą mailową,  w godzod 7:00 do 7:30.

Pakiet VIII mrożonki CPV 15.89.60.00-5

Dostawa mrożonek odbywać się będzie w zależności od potrzeb zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia zamówienia telefonicznego w godz. od 7:00 do 10:00 lub wg zamówienia złożonego drogą mailową.

Pakiet IX miód CPV 03142100

Dostawa miodu odbywać się będzie w zależności od potrzeb zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia zamówienia telefonicznego lub wg zamówienia złożonego drogą mailową w godz. od 7:00 do 15:00.

2. Zamówienia będą składane w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku    od godziny 7:00 do godziny 15:00.

3. a) Dla pakietów, których dostawa odbywa się rzadziej niż codziennie Dostawca określa   możliwą częstotliwość dostawy towaru w miesiącu ze wskazaniem dnia tygodnia oraz godziny dla każdego pakietu w składanych przez siebie ofertach.

     b)  Jeżeli ze względu na przyjętą u Dostawcy organizację pracy brak jest możliwość przyjmowania zamówień       zgodnie z pkt. 2, prosimy o podanie informacji w formularzu ofertowym nt. sposobu i terminów przyjmowania zamówień.

4. a) Zamawiający dopuszcza składanie ofert na jeden lub więcej pakietów. Dostawca może  złożyć ofertę na każdy z pakietów, jednakże w obrębie danego pakietu może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta powinna zostać złożona na wszystkie artykuły zawarte w pakiecie. Oferty złożone na niepełny asortyment artykułów z pakietu będą brane pod uwagę tylko w przypadku, kiedy będą stanowić jedyną ofertę.  Każdy z pakietów traktowany jest oddzielnie i podlegał będzie odrębnej ocenie. Wybrana zostanie oferta najkorzystniejsza w obrębie danego pakietu.

b) W przypadkach wskazania w dokumentacji znaków towarowych lub pochodzenia,                                          Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań tzn. takich, których parametry jakościowe i smakowe są równoważne - co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w dokumentacji. Produkty równoważne muszą być wymienione w taki sam sposób jak produkt z oferty (z nazwy, gramatury itp.),  a ciężar udowodnienia zachowania parametrów wymaganych przez Zamawiającego, w razie wątpliwości leży po stronie składającego ofertę. Produkty muszą być zgodne z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26.07.2016r. dotyczącego zdrowego żywienia w Zakładach Żywienia Zbiorowego.

Produkty równoważne należy wymienić w kolumnie „nazwa produktu” pod produktem wymienionym przez zamawiającego.

5. Koszty zakupu, dostawy i rozładunku artykułów żywnościowych dla Miejskiego Przedszkola nr 5 im. Czesława Janczarskiego w Żaganiu i opakowania zabezpieczające artykuły spożywcze przed uszkodzeniem w trakcie transportu oraz wszelkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia leżą po stronie Dostawcy.

6. Dostawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, a także za jakość i zgodność z pozostałymi warunkami określonymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia.

7. Ceny oferowanych produktów, sposób obliczenia ceny został opisany w Informacji uzupełniającej do Zaproszenia”

a)  Realizacja dostaw w cenach zgodnych z ofertą Dostawcy -  ceny jednostkowe określone formularzu ofertowym  nie mogą ulec zwiększeniu w okresie obowiązywania umowy.

b)  Dostawca może obniżyć ceny w każdym czasie. 

c) Niekorzystna dla Zamawiającego zmiana cen przez Dostawcę może stanowić podstawę do odstąpienia od dalszej realizacji umowy.

8. a) Wskazana w formularzu ofertowym ilość poszczególnych artykułów jest szacunkowa i może ulec zmianie w razie zaistnienia takiej potrzeby po stronie Zamawiającego.  Dostawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w formularzu ofertowym.

b) Dostarczane produkty będą wyłącznie świeże, dobrej jakości o aktualnym terminie przydatności  do spożycia, minimum 2/3 gwarantowanego przez producenta terminu ważności, odpowiednio oznakowane (oznaczona data minimalnej trwałości produktu lub terminu przydatności do spożycia, zawartość netto, oznakowanie partii produkcji, dane identyfikacyjne producenta).

c)  Dostarczane produkty muszą być wysokiej jakości bez wad fizycznych i jakościowych tj. wygląd,  tekstura i konsystencja oraz smak i zapach charakterystyczne dla rodzaju produktu bez obcych zapachów, posmaków, bez zanieczyszczeń fizycznych, oznak i pozostałości szkodników, bez zanieczyszczeń biologicznych, pleśni oraz bakterii chorobotwórczych. Wszelkie braki  w tym  zakresie mogą być  przyczyną odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.

d)  Zamawiający ma prawo odmowy przyjęcia towaru niezgodnego z wymogami zawartymi w  pkt. 8  podpunkt b i c.

e)  Dostawca będzie dostarczał do siedziby Zamawiającego zamówiony towar transportem zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity  Dz. U. z 2010r.   Nr 136 poz. 914) wraz odpowiednimi aktami wykonawczymi.

f) Zamawiający wymaga, aby wszystkie dostarczane produkty posiadały nienaruszone fabryczne jednostkowe opakowania, oraz odpowiednie atesty, HDI (handlowe dokumenty identyfikacyjne), a ponadto produkty przetworzone spełniały normy związane ze Zintegrowanym Systemem Zarządzania HACCP.

g) Dostarczane produkty posiadać będą niezbędne certyfikaty i atesty wymagane stosownymi przepisami  i normami oraz dokumenty dotyczące badań i dopuszczenia do obrotu, w tym świadectwo  jakości dostarczanego przedmiotu umowy lub handlowy dokument identyfikacyjny oraz dokumentacją pozwalającą na zidentyfikowanie źródła pochodzenia dostarczonej partii towaru (producent i kraj pochodzenia), które będą udostępniane na prośbę Zamawiającego.

9.   Zamawiający dopuszcza:

a) W trakcie trwania umowy Dostawca może dokonywać zmian w wykazie produktów wyszczególnionych w formularzu ofertowym za zgodą Zamawiającego, może konkretny produkt zamienić na inny w podobnej cenie o zbliżonej jakości i gramaturze:

- jednorazowow przypadku niedostępności w dniu dostawy  po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu,

- na stałe, jednak nie szybciej niż po upływie co najmniej trzech miesięcy od zawarcia umowy[1] w przypadku wycofania produktu przez producenta lub wycofania go ze swojej  sprzedaży z powodu braku zainteresowania klientów , a utrzymanie artykułu w sprzedaży tylko dla Zamawiającego byłoby ekonomicznie nieopłacalne, po pisemnym poinformowaniu Zamawiającego (drogą mailową lub pocztą) i wyrażeniu przez niego  zgody. Informacja powinna zawierać, opis wycofanego artykułu (nazwa, gramatura, nazwa producenta itp.), opis nowego artykułu/ów równoważnych (nazwa, gramatura, nazwa producenta, itp.), cenę brutto artykułu/ów równoważnych, datę od kiedy nastąpi zmiana, wyjaśnienie przyczyny wycofania zamawianego produktu.

- zmiany produktu równoważnego na „artykuł z oferty” pod warunkiem stałego wprowadzenia go do sprzedaży przez Dostawcę, po uprzednim pisemnym poinformowaniu Zamawiającego (drogą mailową lub pocztową) i wyrażeniu przez niego zgody.

b)  Zamawiający zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia całej partii towaru lub jej części w przypadku, gdy w trakcie oceny wizualnej zostaną stwierdzone uszkodzenia spowodowane niewłaściwym zabezpieczeniem produktów, złymi warunkami transportowymi lub niewłaściwym stanem higienicznym środków transportu przewożących przedmiot umowy. W tej sytuacji Zamawiający ma prawo dokonania zakupu zamówionego towaru w dowolnej jednostce handlowej. Koszty powstałe z tego tytułu obciążają Dostawcę.

c)  W przypadku skorzystania Zamawiającego z przysługującego mu prawa dokonania zakupu zamówionego towaru w dowolnej jednostce handlowej, co było konsekwencją niedotrzymania warunków jakościowych, ilościowych lub terminowych przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia partii towaru przywiezionego przez Wykonawcę na wymianę lub po terminie zakwestionowanej partii.

II  Opis warunków udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą wziąć udział dostawcy, którzy:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli prawo nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem osobowym i technicznym do wykonywania zamówienia.

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4. Akceptują warunki zawarte w niniejszym zaproszeniu i w projekcie umowy.

5. Na żądanie Zamawiającego Dostawca zobowiązany jest przedłożyć certyfikat wdrożenia systemu bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego HACCP  (dotyczy tylko tych oferentów, którzy składają ofertę na dostawę mięsa, drobiu i wyrobów wędliniarskich).

 III  Sposób i termin składania ofert:

1. Oferty wg załączonego wzoru należy składać pisemnie w terminie do dnia 20 grudnia 2021 r. do godz. 12.00 pod adresem: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Żaganiu, ul. Wałowa 12, Żagań 68-100.

2. Otwarcie ofert nastąpi  28 grudnia 2021 r. w Miejskim Przedszkolu nr 5 im. Czesława Janczarskiego Żaganiu, natomiast informacja o wyłonieniu najkorzystniejszej oferty po  zatwierdzeniu, zostanie ogłoszona na stronie internetowej:

http://przedszkole5.zagan.pl/            -zakładka: „zamówienia publiczne

3. Oferty złożone w innej formie niż pisemna oraz po terminie, o którym mowa w pkt. 1,nie będą zwracane i nie będą brane pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

4. O terminie złożenia oferty decyduje termin dostarczenia oferty w miejscu wskazanym w pkt.1,  a nie termin np. wysłania oferty listem poleconym lub złożenia zlecenia  dostarczenia oferty pocztą kurierską.   

5. Ofertę należy złożyć w kopercie oznaczonej pełnymi danymi Wykonawcy (nazwa, adres, nr telefonu, nr faxu ) i opisanej w następujący sposób:

OFERTA CENOWA NA:

„Sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych

do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5

(dostawa ul. Wałowa 12, 68-100 Żagań) ”

IV. Termin wykonania zamówienia:

Dostawca będzie dostarczać zamawiającemu artykuły żywnościowe do Miejskiego Przedszkola nr 5 w Żaganiu sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego, od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r. , po telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania  przez  upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

V. Kryteria oceny ofert

a) Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie kryterium:

Cena 95%

Dostawa „artykułów z pakietu” 5%

b) Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie o którym mowa w art.90 ust.1 Ustawy Pzp. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.

c) Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu

d) Opis kryteriów, znaczenie oraz sposób oceny ofert znajduje się w Informacji uzupełniającej do Zaproszenia (załącznik nr 1).

VI.       Termin związania ofertą

 1. Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres  30 dni od dnia wyznaczonego jako termin składania ofert.
 2. Dzień składania ofert jest pierwszym dniem związania złożoną ofertą.

VII.     Inne wymagania i warunki

 1. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
 2. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz.
 3. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Joanna Nicpoń, tel. 68/478-77-51
 4. Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)- zgodnie z art.4 pkt 8.

 

Załączniki:

 1. Informacje uzupełniające do Zaproszenia do składania ofert.
 2. Formularze ofertowe z wykazem produktów w podziale na pakiety:  PAKIET  I –IX.
 3. Oświadczenie dotyczące stosowania produktów zgodnych z rozporządzeniem Ministra  Zdrowia  z dnia 26.07.2016r. , które dotyczy zdrowego żywienia w placówkach oświatowych.
 4. Oświadczenie dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej.
 5. Wzór umowy (dostępny:  ul. Wałowa 12, Żagań 68-100 - pokój referenta ds. zaopatrzenia).
 6. Wniosek o udostępnienie załączników protokołu zapytania o cenę.

Do oferty należy również dołączyć:

 1. Kserokopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru KRS albo kserokopię aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

 


[1] Proszę wykazać tylko artykuły dostępne w sprzedaży, jeżeli na dzień złożenia oferty brak jest w sprzedaży artykułów z listy, należy wskazać produkt równoważny. Złożenie oferty na dostawę artykułów nieposiadanych w sprzedaży (zawyżenie kryterium oceny: " Dostawa artykułów z pakietu") i podpisanie na jej podstawie umowy może skutkować  późniejszym jej wypowiedzeniem.

 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedszkole Nr 5 im. Czesława Janczarskiego w Żaganiu, ul. Wałowa 12 
 • inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Przedszkolu Nr 5 im. Czesława Janczarskiego w Żaganiu jest Pan Jędrzej Bajerkontakt: adres e-mail: iod@odoplus.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Żaganiu w okresie 01.01.2020 – 31.12.2020” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy wydłużony o okres roszczeń;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 
 4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

______________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

PlikiWielkość
Microsoft Office document icon informacje_uzupelniajace_do_zaproszenia_2022r.doc59.5 KB
Microsoft Office document icon oswiadczenie_potw._dzialalnosc_gospodarcza.doc30 KB
Plik oswiadczenie_wykonawcy_w_zakresie_wypelnienia_obowiazku_art.13_lub_14_rodo.docx23.75 KB
Microsoft Office document icon oswiadczenie_dot._stosowania_zdrowych_produktow.doc33 KB
Microsoft Office document icon wniosek-protokol_udostepnienie_ofert.doc38 KB
Office spreadsheet icon pakiet_i_-_pieczywo_i_wyroby_piekarnicze.xls36.5 KB
Office spreadsheet icon pakiet_ii_-_nabial_i_wyroby_mleczarskie.xls38 KB
Office spreadsheet icon pakiet_iii_-_artykuly_ogolnospozywcze.xls56.5 KB
Office spreadsheet icon pakiet_iv_-_ryby_mrozone_i_jej_przetwory.xls32.5 KB
Office spreadsheet icon pakiet_v_-_warzywa_swieze_i_owoce.xls41.5 KB
Office spreadsheet icon pakiet_vi_-_mieso_wieprzowe_wolowe_swieze_i_produkty_miesno-wedliniarskie.xls36 KB
Office spreadsheet icon pakiet_vii_-_drob_swiezy_i_produkty_drobiowe.xls33.5 KB
Office spreadsheet icon pakiet_viii_-_mrozonki.xls36.5 KB
Office spreadsheet icon pakiet._ix_-_miod.xls37 KB

Wyniki zamówień publicznych na Dostawę artykułów żywnościowych na rok 2021 (plików brak plików)

Wyniki zamówień publicznych

W związku z zaproszeniem do składania ofert na dostawę artykułów żywnościowych do Miejskiego Przedszkola nr 5 w Żaganiu dokonano wyboru oferentów.

Oferty złożyło jedenaście firm:

1. „DAR-MAR-TOM Marek Podkościelny” Żagań - Pakiet III - Artykuły ogólnospożywcze

2. „KIWI” Żagań - Pakiet III - Artykuły ogólnospożywcze; Pakiet V - Warzywa i owoce

3. „LUKKAS Łukasz Skoczeń” Żary - Pakiet V - Warzywa i owoce

4. „P.H.U. FALA Grzegorz Romanowski” Zielona Góra - Pakiet IV - Ryby mrożone i jej przetwory

5. "REN Sp. z o.o." Radom - Pakiet VIII - Mrożonki

6. "NORDIS Sp. z o.o." Zielona Góra - Pakiet IV - Ryby mrożone i jej przetwory; Pakiet VIII - Mrożonki

7. „ICEQB” Zielona Góra - Pakiet IV - Ryby mrożone i jej przetwory; Pakiet VIII – Mrożonki

8. "PHU ADAM Sp. z o.o." - Pakiet VII - Drób świeży i produkty drobiowe; Pakiet VI - Mięso wieprzowe, wołowe świeże i produkty mięsno-wędliniarskie

9. „Marta Bortnowska P.H. Sheimar” Żagań - Pakiet II - Nabiał i przetwory mleczarskie

10. „IGizmo Paweł Giza” Żagań – Pakiet I – Pieczywo i wyroby piekarnicze

11. „PASIEKA RODZINNA DOBROWOLSKICH KLIMPEL KATARZYNA” Żagań - Pakiet IX – Miód

 

W wyniku analizy, biorąc pod uwagę kryterium oceny, najkorzystniejsze okazały się oferty złożone przez:

1. Pakiet I - Pieczywo i wyroby piekarnicze - „IGizmo Paweł Giza”

2. Pakiet II - Nabiał i przetwory mleczarskie –„Marta Bortnowska P.H. Sheimar”

3. Pakiet III - Artykuły ogólnospożywcze – "KIWI Ewa Gmur"

4. Pakiet IV - Ryby mrożone i jej przetwory- "NORDIS Sp. z o.o."

5. Pakiet V – Warzywa i owoce – "Firma Handlowa Kiwi Ewa Gmur"

6. Pakiet VI - Mięso i produkty mięsno-wędliniarskie -  "PHU ADAM Sp. z o.o."

7. Pakiet VII - Drób świeży i produkty drobiowe -  "PHU ADAM Sp. z o.o."

8. Pakiet VIII - Mrożonki - "REN Sp. z o.o."

9. Pakiet IX - Miód - "PASIEKA RODZINNA DOBROWOLSKICH KLIMPEL KATARZYNA"

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert na Dostawę artykułów żywnościowych na 2021r. (plików 14)

                                                                                                                                        

Żagań, dnia 20.11.2020 r.

ZAPROSZENIE

Miejskie Przedszkole nr 5 w Żaganiu , ul. Wałowa 12, 68-100 Żagań ,   

 tel. 68/478-77-51 zaprasza do złożenia oferty cenowej na

„Sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych  dla Miejskiego Przedszkola nr 5

w Żaganiu w okresie 01.01.2021r.-31.12.2021r.”

I     Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych z podziałem na  pakiety (załącznik nr 2):

                 Pakiet I pieczywo i wyroby piekarnicze CPV 15.81.00.00-9

Dostawa pieczywa i pozostałych produktów z oferty, odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 7:20. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego zamówienia.

 

                        Pakiet II nabiał i przetwory mleczarskie CPV 15.50.00.00-3

Dostawa nabiału i produktów mleczarskich odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego od poniedziałku do piątku do godz. 7:00. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego zamówienia.

 

Pakiet III artykuły ogólnospożywcze CPV 15.00.00.00-8

Dostawa artykułów spożywczych odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego zamówienia w godz. od 7:00 do godz. 10:00.   lub wg zamówienia złożonego drogą mailową.

 

Pakiet IV ryby mrożone i jej przetwory CPV 15.20.00.00-0

Dostawa ryb odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego zamówienia w godz. od 7:00 do 10:00. lub wg zamówienia złożonego drogą meilową.

 

Pakiet V warzywa świeże i owoce CPV 15.30.00.00-1

Dostawa warzyw i owoców odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego zamówienia w godz. od 7:00 do 10:00 lub wg zamówienia złożonego drogą mailową.

 

Pakiet VI mięso wieprzowe, wołowe świeże i produkty mięsno – wędliniarskie

CPV 15.10.00.00-9

Dostawa mięsa i przetworów mięsnych odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego od poniedziałku do piątku. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego zamówienia lub wg zamówienia złożonego drogą mailową, w godz. od 7:00 do 7:30.

 

Pakiet VII drób świeży i produkty drobiowe CPV 15.11.2000-6

Dostawa drobiu odbywać się będzie od poniedziałku do piątku, w zależności od potrzeb zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia zamówienia telefonicznego  lub wg zamówienia złożonego drogą mailową,  w godz. od 7:00 do 7:30.

 

Pakiet VIII mrożonki CPV 15.89.60.00-5

Dostawa mrożonek odbywać się będzie w zależności od potrzeb zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia zamówienia telefonicznego w godz. od 7:00 do 10:00 lub wg zamówienia złożonego drogą mailową.

 

Pakiet IX miód CPV 03142100

Dostawa miodu odbywać się będzie w zależności od potrzeb zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia zamówienia telefonicznego lub wg zamówienia złożonego drogą mailową w godz. od 7:00 do 15:00.

 

2. Zamówienia będą składane w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku    od godziny 7:00 do godziny 15:00.

 

3. a) Dla pakietów, których dostawa odbywa się rzadziej niż codziennie Dostawca określa   możliwą częstotliwość dostawy towaru w miesiącu ze wskazaniem dnia tygodnia oraz godziny dla każdego pakietu w składanych przez siebie ofertach.

     b)  Jeżeli ze względu na przyjętą u Dostawcy organizację pracy brak jest możliwośc przyjmowania zamówień       zgodnie z pkt. 2, prosimy o podanie informacji w formularzu ofertowym nt. sposobu i terminów przyjmowania zamówień.

4. a) Zamawiający dopuszcza składanie ofert na jeden lub więcej pakietów. Dostawca może  złożyć ofertę na każdy z pakietów, jednakże w obrębie danego pakietu może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta powinna zostać złożona na wszystkie artykuły zawarte w pakiecie. Oferty złożone na niepełny asortyment artykułów z pakietu będą brane pod uwagę tylko w przypadku, kiedy będą stanowić jedyną ofertę.  Każdy z pakietów traktowany jest oddzielnie i podlegał będzie odrębnej ocenie. Wybrana zostanie oferta najkorzystniejsza w obrębie danego pakietu.

b) W przypadkach wskazania w dokumentacji znaków towarowych lub pochodzenia,                                          Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań tzn. takich, których parametry jakościowe i smakowe są równoważne - co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w dokumentacji. Produkty równoważne muszą być wymienione w taki sam sposób jak produkt z oferty (z nazwy, gramatury itp.),  a ciężar udowodnienia zachowania parametrów wymaganych przez Zamawiającego, w razie wątpliwości leży po stronie składającego ofertę. Produkty muszą być zgodne z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26.07.2016r. dotyczącego zdrowego żywienia w Zakładach Żywienia Zbiorowego.

Produkty równoważne należy wymienić w kolumnie „nazwa produktu” pod produktem wymienionym przez zamawiającego.

5. Koszty zakupu, dostawy i rozładunku artykułów żywnościowych dla Miejskiego Przedszkola nr 5 im. Czesława Janczarskiego w Żaganiu i opakowania zabezpieczające artykuły spożywcze przed uszkodzeniem w trakcie transportu oraz wszelkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia leżą po stronie Dostawcy.

6. Dostawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, a także za jakość i zgodność z pozostałymi warunkami określonymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia.

7. Ceny oferowanych produktów, sposób obliczenia ceny został opisany w Informacji uzupełniającej do Zaproszenia”

a)  Realizacja dostaw w cenach zgodnych z ofertą Dostawcy -  ceny jednostkowe określone formularzu ofertowym  nie mogą ulec zwiększeniu w okresie obowiązywania umowy.

b)  Dostawca może obniżyć ceny w każdym czasie. 

c) Niekorzystna dla Zamawiającego zmiana cen przez Dostawcę może stanowić podstawę do odstąpienia od dalszej realizacji umowy.

8. a) Wskazana w formularzu ofertowym ilość poszczególnych artykułów jest szacunkowa i może ulec zmianie w razie zaistnienia takiej potrzeby po stronie Zamawiającego.  Dostawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w formularzu ofertowym.

b) Dostarczane produkty będą wyłącznie świeże, dobrej jakości o aktualnym terminie przydatności  do spożycia, minimum 2/3 gwarantowanego przez producenta terminu ważności, odpowiednio oznakowane (oznaczona data minimalnej trwałości produktu lub terminu przydatności do spożycia, zawartość netto, oznakowanie partii produkcji, dane identyfikacyjne producenta).

c)  Dostarczane produkty muszą być wysokiej jakości bez wad fizycznych i jakościowych tj. wygląd,  tekstura i konsystencja oraz smak i zapach charakterystyczne dla rodzaju produktu bez obcych zapachów, posmaków, bez zanieczyszczeń fizycznych, oznak i pozostałości szkodników, bez zanieczyszczeń biologicznych, pleśni oraz bakterii chorobotwórczych. Wszelkie braki  w tym  zakresie mogą być  przyczyną odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.

d)  Zamawiający ma prawo odmowy przyjęcia towaru niezgodnego z wymogami zawartymi w  pkt. 8  podpunkt b i c.

e)  Dostawca będzie dostarczał do siedziby Zamawiającego zamówiony towar transportem zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity  Dz. U. z 2010r.   Nr 136 poz. 914) wraz odpowiednimi aktami wykonawczymi.

f) Zamawiający wymaga, aby wszystkie dostarczane produkty posiadały nienaruszone fabryczne jednostkowe opakowania, oraz odpowiednie atesty, HDI (handlowe dokumenty identyfikacyjne), a ponadto produkty przetworzone spełniały normy związane ze Zintegrowanym Systemem Zarządzania HACCP.

g) Dostarczane produkty posiadać będą niezbędne certyfikaty i atesty wymagane stosownymi przepisami  i normami oraz dokumenty dotyczące badań i dopuszczenia do obrotu, w tym świadectwo  jakości dostarczanego przedmiotu umowy lub handlowy dokument identyfikacyjny oraz dokumentacją pozwalającą na zidentyfikowanie źródła pochodzenia dostarczonej partii towaru (producent i kraj pochodzenia), które będą udostępniane na prośbę Zamawiającego.

9.   Zamawiający dopuszcza:

a) W trakcie trwania umowy Dostawca może dokonywać zmian w wykazie produktów wyszczególnionych w formularzu ofertowym za zgodą Zamawiającego, może konkretny produkt zamienić na inny w podobnej cenie o zbliżonej jakości i gramaturze:

- jednorazowo, w przypadku niedostępności w dniu dostawy  po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu,

- na stałe, jednak nie szybciej niż po upływie co najmniej trzech miesięcy od zawarcia umowy[1] w przypadku wycofania produktu przez producenta lub wycofania go ze swojej  sprzedaży z powodu braku zainteresowania klientów , a utrzymanie artykułu w sprzedaży tylko dla Zamawiającego byłoby ekonomicznie nieopłacalne, po pisemnym poinformowaniu Zamawiającego (drogą mailową lub pocztą) i wyrażeniu przez niego  zgody. Informacja powinna zawierać, opis wycofanego artykułu (nazwa, gramatura, nazwa producenta itp.), opis nowego artykułu/ów równoważnych (nazwa, gramatura, nazwa producenta, itp.), cenę brutto artykułu/ów równoważnych, datę od kiedy nastąpi zmiana, wyjaśnienie przyczyny wycofania zamawianego produktu.

- zmiany produktu równoważnego na „artykuł z oferty” pod warunkiem stałego wprowadzenia go do sprzedaży przez Dostawcę, po uprzednim pisemnym poinformowaniu Zamawiającego (drogą mailową lub pocztową) i wyrażeniu przez niego zgody.

b)  Zamawiający zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia całej partii towaru lub jej części w przypadku, gdy w trakcie oceny wizualnej zostaną stwierdzone uszkodzenia spowodowane niewłaściwym zabezpieczeniem produktów, złymi warunkami transportowymi lub niewłaściwym stanem higienicznym środków transportu przewożących przedmiot umowy. W tej sytuacji Zamawiający ma prawo dokonania zakupu zamówionego towaru w dowolnej jednostce handlowej. Koszty powstałe z tego tytułu obciążają Dostawcę.

c)  W przypadku skorzystania Zamawiającego z przysługującego mu prawa dokonania zakupu zamówionego towaru w dowolnej jednostce handlowej, co było konsekwencją niedotrzymania warunków jakościowych, ilościowych lub terminowych przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia partii towaru przywiezionego przez Wykonawcę na wymianę lub po terminie zakwestionowanej partii.

II  Opis warunków udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą wziąć udział dostawcy, którzy:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli prawo nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem osobowym i technicznym do wykonywania zamówienia.

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4. Akceptują warunki zawarte w niniejszym zaproszeniu i w projekcie umowy.

5. Na żądanie Zamawiającego Dostawca zobowiązany jest przedłożyć certyfikat wdrożenia systemu bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego HACCP  (dotyczy tylko tych oferentów, którzy składają ofertę na dostawę mięsa, drobiu i wyrobów wędliniarskich).

 III  Sposób i termin składania ofert:

1. Oferty wg załączonego wzoru należy składać pisemnie w terminie do dnia 11 grudnia 2021 r. do godz. 12.00 pod adresem: Miejskie Przedszkole nr 5 w Żaganiu, ul. Wałowa 12, Żagań 68-100.

2. Otwarcie ofert nastąpi  18 grudnia 2019 r. w Miejskim Przedszkolu nr 5 im. Czesława Janczarskiego Żaganiu, natomiast informacja o wyłonieniu najkorzystniejszej oferty po  zatwierdzeniu, zostanie ogłoszona na stronie Miejskiego Przedszkola  nr 5:

http://przedszkole5.zagan.pl/            -zakładka: „zamówienia publiczn

3. Oferty złożone w innej formie niż pisemna oraz po terminie, o którym mowa w pkt. 1,nie będą zwracane i nie będą brane pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

4. O terminie złożenia oferty decyduje termin dostarczenia oferty w miejscu wskazanym w pkt.1,  a nie termin np. wysłania oferty listem poleconym lub złożenia zlecenia  dostarczenia oferty pocztą kurierską.   

5. Ofertę należy złożyć w kopercie oznaczonej pełnymi danymi Wykonawcy (nazwa, adres, nr telefonu, nr faxu ) i opisanej w następujący sposób:

OFERTA CENOWA NA:

„Sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych

do Miejskiego Przedszkola nr 5 w Żaganiu w roku  2021 ”

 

IV. Termin wykonania zamówienia:

Dostawca będzie dostarczać zamawiającemu artykuły żywnościowe do Miejskiego Przedszkola nr 5 w Żaganiu sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego, od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. , po telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania  przez  upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

V. Kryteria oceny ofert

a) Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie kryterium:

- Cena 95%

- Dostawa „artykułów z pakietu” 5%

b) Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie o którym mowa w art.90 ust.1 Ustawy Pzp. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.

c) Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu

d) Opis kryteriów, znaczenie oraz sposób oceny ofert znajduje się w Informacji uzupełniającej do Zaproszenia (załącznik nr 1).

VI.       Termin związania ofertą

 1. Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres  30 dni od dnia wyznaczonego jako termin składania ofert.
 2. Dzień składania ofert jest pierwszym dniem związania złożoną ofertą.

VII.     Inne wymagania i warunki

 1. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
 2. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz.
 3. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Joanna Nicpoń, tel. 68/478-77-51
 4. Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)- zgodnie z art.4 pkt 8.

 

Załączniki:

 1. Informacje uzupełniające do Zaproszenia do składania ofert.
 2. Formularze ofertowe z wykazem produktów w podziale na pakiety:  PAKIET  I –IX.
 3. Oświadczenie dotyczące stosowania produktów zgodnych z rozporządzeniem Ministra  Zdrowia  z dnia 26.07.2016r. , które dotyczy zdrowego żywienia w placówkach oświatowych.
 4. Oświadczenie dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej.
 5. Wzór umowy (dostępny w Przedszkolu nr 5, ul. Wałowa 12, Żagań 68-100,

pokój referenta ds. zaopatrzenia).

 1. Wniosek o udostępnienie załączników protokołu zapytania o cenę.

 

Do oferty należy również dołączyć:

 1. Kserokopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru KRS albo kserokopię aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
 

[1] Proszę wykazać tylko artykuły dostępne w sprzedaży, jeżeli na dzień złożenia oferty brak jest w sprzedaży artykułów z listy, należy wskazać produkt równoważny. Złożenie oferty na dostawę artykułów nieposiadanych w sprzedaży (zawyżenie kryterium oceny: " Dostawa artykułów z pakietu") i podpisanie na jej podstawie umowy może skutkować  późniejszym jej wypowiedzeniem.

 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedszkole Nr 5 im. Czesława Janczarskiego w Żaganiu, ul. Wałowa 12;  
 • inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Przedszkolu Nr 5 im. Czesława Janczarskiego w Żaganiu jest Pan Jędrzej Bajer, kontakt: adres e-mail: iod@odoplus.pl* ;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Żaganiu w okresie 01.01.2020 – 31.12.2020” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy wydłużony o okres roszczeń;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 
 4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

______________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

PlikiWielkość
Microsoft Office document icon informacje_uzupelniajace_do_zaproszenia_2020r.doc59.5 KB
Microsoft Office document icon oswiadczenie_potw._dzialalnosc_gospodarcza.doc30 KB
Plik oswiadczenie_wykonawcy_w_zakresie_wypelnienia_obowiazku_art.13_lub_14_rodo.docx23.75 KB
Microsoft Office document icon oswiadczenie_dot._stosowania_zdrowych_produktow.doc33 KB
Microsoft Office document icon wniosek-protokol_udostepnienie_ofert.doc38 KB
Office spreadsheet icon pakiet_i_-_pieczywo_i_wyroby_piekarnicze.xls48.5 KB
Office spreadsheet icon pakiet_ii_-_nabial_i_wyroby_mleczarskie.xls49 KB
Office spreadsheet icon pakiet_iii_-_artykuly_ogolnospozywcze.xls63 KB
Office spreadsheet icon pakiet_iv_-_ryby_mrozone_i_jej_przetwory.xls43.5 KB
Office spreadsheet icon pakiet_v_-_warzywa_swieze_i_owoce.xls52.5 KB
Office spreadsheet icon pakiet_vi_-_mieso_wieprzowe_wolowe_swieze_i_produkty_miesno-wedliniarskie.xls47.5 KB
Office spreadsheet icon pakiet_vii_-_drob_swiezy_i_produkty_drobiowe.xls45 KB
Office spreadsheet icon pakiet_viii_-_mrozonki.xls48 KB
Office spreadsheet icon pakiet._ix_-_miod.xls43.5 KB

Wyniki zamówień publicznych na dostawę artykułów żywnościowych - warzywa od marca 2020 roku (plików brak plików)

Wyniki zamówień publicznych

     W związku z zaproszeniem do składania ofert na dostawę artykułów żywnościowych (warzywa) do Miejskiego Przedszkola nr 5 w Żaganiu dokonano wyboru oferentów.

 

Oferty złożyła jedna firma:

 1. „LUKAS Łukasz Skoczeń” Żary - Pakiet V - Warzywa i owoce

 

Wybrano firmę, która jako jedyna złożyła ofertę, mianowicie:

1. Pakiet V – Warzywa i owoce – "LUKKAS Łukasz Skoczeń"

Zaproszenie do składania ofert na Dostawę artykułów żywnościowych - warzywa od marca 2020 roku. 2020r. (plików 4)

                        Żagań, dnia 18.02.2020 r.

 

ZAPROSZENIE

      Miejskie Przedszkole nr 5 w Żaganiu , ul. Wałowa 12, 68-100 Żagań                                  tel. 68/478-77-51 zaprasza do złożenia oferty cenowej na

 

„Sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla Miejskiego Przedszkola nr 5      w    Żaganiu w okresie 01.03.2020r.-31.12.2020r.”

I     Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych wg pakietu:

Pakiet V warzywa świeże i owoce CPV 15.30.00.00-1

Dostawa warzyw i owoców odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego zamówienia w godz. od 7:00 do 10:00 lub wg zamówienia złożonego drogą mailową.

2. Zamówienia będą składane w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku    od godziny 7:00 do godziny 15:00.

3. a) Dla pakietów, których dostawa odbywa się rzadziej niż codziennie Dostawca określa   możliwą częstotliwość dostawy towaru w miesiącu ze wskazaniem dnia tygodnia oraz

godziny dla każdego pakietu w składanych przez siebie ofertach.

b)  Jeżeli ze względu na przyjętą u Dostawcy organizację pracy brak jest możliwości

przyjmowania zamówień zgodnie z pkt. 2, prosimy o podanie informacji w formularzu

ofertowym nt. sposobu i terminów przyjmowania zamówień.

4. a) Oferta powinna zostać złożona na wszystkie artykuły zawarte w pakiecie. Oferty złożone na niepełny asortyment artykułów z pakietu będą brane pod uwagę tylko w przypadku, kiedy będą stanowić jedyną ofertę.  Wybrana zostanie oferta najkorzystniejsza.

b) W przypadkach wskazania w dokumentacji znaków towarowych lub pochodzenia,               Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań tzn. takich, których parametry jakościowe i smakowe są równoważne - co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w dokumentacji. Produkty równoważne muszą być wymienione w taki sam sposób jak produkt z oferty (z nazwy, gramatury itp.),  a ciężar udowodnienia zachowania parametrów wymaganych przez Zamawiającego, w razie wątpliwości leży po stronie składającego ofertę. Produkty muszą być zgodne z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26.07.2016r. dotyczącego zdrowego żywienia w Zakładach Żywienia Zbiorowego.

Produkty równoważne należy wymienić w kolumnie „nazwa produktu” pod produktem wymienionym przez zamawiającego.

5. Koszty zakupu, dostawy i rozładunku artykułów żywnościowych dla Miejskiego Przedszkola nr 5 im. Czesława Janczarskiego w Żaganiu i opakowania zabezpieczające artykuły spożywcze przed uszkodzeniem w trakcie transportu oraz wszelkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia leżą po stronie Dostawcy.

6. Dostawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, a także za jakość i zgodność z pozostałymi warunkami określonymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia.

7. Ceny oferowanych produktów, sposób obliczenia ceny został opisany w Informacji uzupełniającej do Zaproszenia”

a)  Realizacja dostaw w cenach zgodnych z ofertą Dostawcy -  ceny jednostkowe określone formularzu ofertowym  nie mogą ulec zwiększeniu w okresie obowiązywania umowy.

b)  Dostawca może obniżyć ceny w każdym czasie. 

c) Niekorzystna dla Zamawiającego zmiana cen przez Dostawcę może stanowić podstawę do odstąpienia od dalszej realizacji umowy.

8. a) Wskazana w formularzu ofertowym ilość poszczególnych artykułów jest szacunkowa i może ulec zmianie w razie zaistnienia takiej potrzeby po stronie Zamawiającego.  Dostawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w formularzu ofertowym.

b) Dostarczane produkty będą wyłącznie świeże, dobrej jakości o aktualnym terminie przydatności  do spożycia, minimum 2/3 gwarantowanego przez producenta terminu ważności, odpowiednio oznakowane (oznaczona data minimalnej trwałości produktu lub terminu przydatności do spożycia, zawartość netto, oznakowanie partii produkcji, dane identyfikacyjne producenta).

c)  Dostarczane produkty muszą być wysokiej jakości bez wad fizycznych i jakościowych tj. wygląd,  tekstura i konsystencja oraz smak i zapach charakterystyczne dla rodzaju produktu bez obcych zapachów, posmaków, bez zanieczyszczeń fizycznych, oznak i pozostałości szkodników, bez zanieczyszczeń biologicznych, pleśni oraz bakterii chorobotwórczych. Wszelkie braki  w tym  zakresie mogą być  przyczyną odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.

d)  Zamawiający ma prawo odmowy przyjęcia towaru niezgodnego z wymogami zawartymi w  pkt. 8  podpunkt b i c.

e)  Dostawca będzie dostarczał do siedziby Zamawiającego zamówiony towar transportem zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity  Dz. U. z 2010r.   Nr 136 poz. 914) wraz odpowiednimi aktami wykonawczymi.

f) Zamawiający wymaga, aby wszystkie dostarczane produkty posiadały nienaruszone fabryczne jednostkowe opakowania, oraz odpowiednie atesty, HDI (handlowe dokumenty identyfikacyjne), a ponadto produkty przetworzone spełniały normy związane ze Zintegrowanym Systemem Zarządzania HACCP.

g) Dostarczane produkty posiadać będą niezbędne certyfikaty i atesty wymagane stosownymi przepisami  i normami oraz dokumenty dotyczące badań i dopuszczenia do obrotu, w tym świadectwo  jakości dostarczanego przedmiotu umowy lub handlowy dokument identyfikacyjny oraz dokumentacją pozwalającą na zidentyfikowanie źródła pochodzenia dostarczonej partii towaru (producent i kraj pochodzenia), które będą udostępniane na prośbę Zamawiającego.

9.   Zamawiający dopuszcza:

a) W trakcie trwania umowy Dostawca może dokonywać zmian w wykazie produktów wyszczególnionych w formularzu ofertowym za zgodą Zamawiającego, może konkretny produkt zamienić na inny w podobnej cenie o zbliżonej jakości i gramaturze:

- jednorazowo, w przypadku niedostępności w dniu dostawy  po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu,

- na stałe, jednak nie szybciej niż po upływie co najmniej trzech miesięcy od zawarcia umowy[1] w przypadku wycofania produktu przez producenta lub wycofania go ze swojej  sprzedaży z powodu braku zainteresowania klientów , a utrzymanie artykułu w sprzedaży tylko dla Zamawiającego byłoby ekonomicznie nieopłacalne, po pisemnym poinformowaniu Zamawiającego (drogą mailową lub pocztą) i wyrażeniu przez niego  zgody. Informacja powinna zawierać, opis wycofanego artykułu (nazwa, gramatura, nazwa producenta itp.), opis nowego artykułu/ów równoważnych (nazwa, gramatura, nazwa producenta, itp.), cenę brutto artykułu/ów równoważnych, datę od kiedy nastąpi zmiana, wyjaśnienie przyczyny wycofania zamawianego produktu.

- zmiany produktu równoważnego na „artykuł z oferty” pod warunkiem stałego wprowadzenia go do sprzedaży przez Dostawcę, po uprzednim pisemnym poinformowaniu Zamawiającego (drogą mailową lub pocztową) i wyrażeniu przez niego zgody.

b)  Zamawiający zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia całej partii towaru lub jej części w przypadku, gdy w trakcie oceny wizualnej zostaną stwierdzone uszkodzenia spowodowane niewłaściwym zabezpieczeniem produktów, złymi warunkami transportowymi lub niewłaściwym stanem higienicznym środków transportu przewożących przedmiot umowy. W tej sytuacji Zamawiający ma prawo dokonania zakupu zamówionego towaru w dowolnej jednostce handlowej. Koszty powstałe z tego tytułu obciążają Dostawcę.

c)  W przypadku skorzystania Zamawiającego z przysługującego mu prawa dokonania zakupu zamówionego towaru w dowolnej jednostce handlowej, co było konsekwencją niedotrzymania warunków jakościowych, ilościowych lub terminowych przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia partii towaru przywiezionego przez Wykonawcę na wymianę lub po terminie zakwestionowanej partii.

 

II  Opis warunków udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą wziąć udział dostawcy, którzy:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli prawo nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień.

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem osobowym i technicznym do wykonywania zamówienia.

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4. Akceptują warunki zawarte w niniejszym zaproszeniu i w projekcie umowy.

5. Na żądanie Zamawiającego Dostawca zobowiązany jest przedłożyć certyfikat wdrożenia systemu bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego HACCP  (dotyczy tylko tych oferentów, którzy składają ofertę na dostawę mięsa, drobiu i wyrobów wędliniarskich).

 

 III  Sposób i termin składania ofert

1. Oferty wg załączonego wzoru należy składać pisemnie w terminie do dnia 24 lutego 2020 r. do godz. 12.00 pod adresem: Miejskie Przedszkole nr 5 w Żaganiu, ul. Wałowa 12, Żagań 68-100.

2. Otwarcie ofert nastąpi  26 lutego 2020r. w Miejskim Przedszkolu nr 5 im. Czesława Janczarskiego Żaganiu, natomiast informacja o wyłonieniu najkorzystniejszej oferty po  zatwierdzeniu, zostanie ogłoszona na stronie Miejskiego Przedszkola  nr 5:

http://przedszkole5.zagan.pl/  -zakładka: „zamówienia publiczne”

3. Oferty złożone w innej formie niż pisemna oraz po terminie, o którym mowa w pkt. 1,nie będą zwracane i nie będą brane pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

4. O terminie złożenia oferty decyduje termin dostarczenia oferty w miejscu wskazanym w pkt.1,  a nie termin np. wysłania oferty listem poleconym lub złożenia zlecenia  dostarczenia oferty pocztą kurierską.   

5. Ofertę należy złożyć w kopercie oznaczonej pełnymi danymi Wykonawcy (nazwa, adres, nr telefonu, nr faxu ) i opisanej w następujący sposób:

 

OFERTA CENOWA NA:

„Sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych

do Miejskiego Przedszkola nr 5 w Żaganiu od 01.03.2020 ”

 

 1. Termin wykonania zamówienia:

Dostawca będzie dostarczać zamawiającemu artykuły żywnościowe do Miejskiego Przedszkola nr 5 w Żaganiu sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego, od dnia 01.03.2020r. do dnia 31.12.2020r. , po telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania  przez  upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

V.        Kryteria oceny ofert

a) Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie kryterium:

- Cena 85%

- Okres prowadzenia działalności 5%

- Dostawa „artykułów z pakietu” 10%

b) Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie o którym mowa w art.90 ust.1 Ustawy Pzp. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.

c) Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, lub jeżeli dokonana

ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu

d) Opis kryteriów, znaczenie oraz sposób oceny ofert znajduje się w Informacji uzupełniającej do Zaproszenia (załącznik nr 1).

 

VI.       Termin związania ofertą

 1. Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres  30 dni od dnia wyznaczonego jako termin składania ofert.
 2. Dzień składania ofert jest pierwszym dniem związania złożoną ofertą.

 

VII.     Inne wymagania i warunki

 1. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki  rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
 2. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz.
 3. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Joanna Nicpoń, tel. 68/478-77-51
 4. Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)- zgodnie z art.4 pkt 8.

Załączniki:

 1. Informacje uzupełniające do Zaproszenia do składania ofert.
 2. Formularz ofertowy z wykazem produktów dla Pakietu V.
 3. Oświadczenie dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej.
 4. Wzór umowy (dostępny w Przedszkolu nr 5, ul. Wałowa 12, Żagań 68-100, pokój referenta ds. zaopatrzenia).
 5. Wniosek o udostępnienie załączników protokołu zapytania o cenę.

 

Do oferty należy również dołączyć:

 1. Kserokopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru KRS albo kserokopię aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

 

 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedszkole Nr 5 im. Czesława Janczarskiego w Żaganiu, ul. Wałowa 12;
 • inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Przedszkolu Nr 5 im. Czesława Janczarskiego w Żaganiu jest Pan Jędrzej Bajer, kontakt: adres e-mail: iod@odoplus.pl* ;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Żaganiu w okresie 01.01.2020 – 31.12.2020” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy wydłużony o okres roszczeń;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 
 4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

______________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

[1] Proszę wykazać tylko artykuły dostępne w sprzedaży, jeżeli na dzień złożenia oferty brak jest w sprzedaży artykułów z listy, należy wskazać produkt równoważny. Złożenie oferty na dostawę artykułów nieposiadanych w sprzedaży (zawyżenie kryterium oceny: " Dostawa artykułów z pakietu") i podpisanie na jej podstawie umowy może skutkować  późniejszym jej wypowiedzeniem.

PlikiWielkość
Microsoft Office document icon 1.informacje_uzupelniajace_do_zaproszenia_2020r.doc62.5 KB
Microsoft Office document icon 1._oswiadczenie_potw._dzialalnosc_gospodarcza.doc30 KB
Plik 1._oswiadczenie_wykonawcy_w_zakresie_wypelnienia_obowiazku_art.13_lub_14_rodo.docx23.75 KB
Office spreadsheet icon 1.pakiet_v_-_warzywa_swieze_i_owoce.xls53 KB

Wyniki zamówień publicznych na Dostawę artykułów żywnościowych na rok 2020 (plików brak plików)

Wyniki zamówień publicznych

     W związku z zaproszeniem do składania ofert na dostawę artykułów żywnościowych do Miejskiego Przedszkola nr 5 w Żaganiu dokonano wyboru oferentów:

 

Oferty złożyło jedenaście firm:

 1. „ANTERS” Jabłonów - Pakiet I - Pieczywo i wyroby piekarnicze
 2. „IGizmo Paweł Giza” Żagań – Pakiet I – Pieczywo i wyroby piekarnicze
 3.  „Marta Bortnowska P.H. Sheimar” Żagań - Pakiet II - Nabiał i przetwory mleczarskie
 4.  „KIWI” Żagań - Pakiet III - Artykuły ogólnospożywcze; Pakiet V - Warzywa i owoce
 5.  „ICEQB” Zielona Góra - Pakiet IV - Ryby mrożone i jej przetwory; Pakiet VIII – Mrożonki
 6.  „P.P.U.H. Zakład Mięsny Marian Kaczmarek” Pępowo - Pakiet VI - Mięso i produkty mięsno-wędliniarskie; Pakiet VII - Drób świeży i produkty drobiowe
 7.  „AGNIESZKA ROKICKA HANDEL HURTOWY” Żary - Pakiet V - Warzywa i owoce
 8. „PASIEKA RODZINNA DOBROWOLSKICH KLIMPEL KATARZYNA” Żagań - Pakiet IX – Miód
 9. „LUKAS Łukasz Skoczeń” Żary - Pakiet V - Warzywa i owoce
 10. „P.H.U. FALA Grzegorz Romanowski” Gorzów Wlkp. - Pakiet IV - Ryby mrożone i jej przetwory
 11. „DAR-MAR-TOM Marek Podkościelny” Żagań - Pakiet III - Artykuły ogólnospożywcze

 

W wyniku analizy, biorąc pod uwagę kryterium oceny, najkorzystniejsze okazały się oferty złożone przez:

1. Pakiet I - Pieczywo i wyroby piekarnicze - „IGizmo Paweł Giza”

2. Pakiet II - Nabiał i przetwory mleczarskie –„Marta Bortnowska P.H. Sheimar”

3. Pakiet III - Artykuły ogólnospożywcze – „DAR-MAR-TOM Marek Podkościelny”

4. Pakiet IV - Ryby mrożone i jej przetwory- "ICEQB" Zielona Góra

5. Pakiet V – Warzywa i owoce – "Firma Handlowa Kiwi Ewa Gmur"

6. Pakiet VI - Mięso i produkty mięsno-wędliniarskie -  „P.P.U.H. Zakład Mięsny Marian Kaczmarek”

7. Pakiet VII - Drób świeży i produkty drobiowe -  „P.P.U.H. Zakład Mięsny Marian Kaczmarek”

8. Pakiet VIII - Mrożonki - "ICEQB" Zielona Góra

9. Pakiet IX - Miód - "PASIEKA RODZINNA DOBROWOLSKICH KLIMPEL KATARZYNA"

 

Zaproszenie do składania ofert na Dostawę artykułów żywnościowych na 2020r. (plików 15)

Żagań, dnia 25.11.2019 r.

 

ZAPROSZENIE

Miejskie Przedszkole nr 5 w Żaganiu , ul. Wałowa 12, 68-100 Żagań ,     

tel. 68/478-77-51 zaprasza do złożenia oferty cenowej na

„Sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla Miejskiego Przedszkola nr 5

w Żaganiu w okresie 01.01.2020r.-31.12.2020r.”

I     Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych z podziałem na  pakiety (załącznik nr 2):

                 Pakiet I pieczywo i wyroby piekarnicze CPV 15.81.00.00-9

Dostawa pieczywa i pozostałych produktów z oferty, odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 7:20. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego zamówienia.

UWAGA PAKIET II - NABIAŁ I PRZETWORY MLECZARSKIE ZOSTAŁ ZAKTUALIZOWANY DNIA 26.11.2019R.

W ZAŁĄCZNIKU ZAJDUJE SIĘ JUŻ POPRAWIONY PAKIET Z PLANEM.

                        Pakiet II nabiał i przetwory mleczarskie CPV 15.50.00.00-3

Dostawa nabiału i produktów mleczarskich odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego od poniedziałku do piątku do godz. 7:00.

Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego zamówienia.

Pakiet III artykuły ogólnospożywcze CPV 15.00.00.00-8

Dostawa artykułów spożywczych odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego zamówienia w godz. od 7:00 do godz. 10:00.   lub wg zamówienia złożonego drogą mailową.

Pakiet IV ryby mrożone i jej przetwory CPV 15.20.00.00-0

Dostawa ryb odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego zamówienia w godz. od 7:00 do 10:00. lub wg zamówienia złożonego drogą meilową.

Pakiet V warzywa świeże i owoce CPV 15.30.00.00-1

Dostawa warzyw i owoców odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego zamówienia w godz. od 7:00 do 10:00. lub wg zamówienia złożonego drogą mailową.

Pakiet VI mięso wieprzowe, wołowe świeże i produkty mięsno – wędliniarskie CPV 15.10.00.00-9

Dostawa mięsa i przetworów mięsnych odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego od poniedziałku do piątku. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego zamówienia lub wg zamówienia złożonego drogą mailową, w godz. od 7:00 do 7:30.

Pakiet VII drób świeży i produkty drobiowe CPV 15.11.2000-6

Dostawa drobiu odbywać się będzie od poniedziałku do piątku, w zależności od potrzeb zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia zamówienia telefonicznego  lub wg zamówienia złożonego drogą mailową,  w godz. od 7:00 do 7:30.

Pakiet VIII mrożonki CPV 15.89.60.00-5

Dostawa mrożonek odbywać się będzie w zależności od potrzeb zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia zamówienia telefonicznego w god. od 7:00 do 10:00 lub wg zamówienia złożonego drogą mailową.

Pakiet IX miód CPV 03142100

Dostawa miodu odbywać się będzie w zależności od potrzeb zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia zamówienia telefonicznego lub wg zamówienia złożonego drogą mailową w godz. od 7:00 do 15:00.

 

2.Zamówienia będą składane w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 do godziny 15:00.

3. a) Dla pakietów, których dostawa odbywa się rzadziej niż codziennie Dostawca określa   możliwą częstotliwość dostawy towaru w miesiącu ze wskazaniem dnia tygodnia oraz godziny dla każdego pakietu w składanych przez siebie ofertach.

b)  Jeżeli ze względu na przyjętą u Dostawcy organizację pracy brak jest możliwości przyjmowania zamówień zgodnie z pkt. 2, prosimy o podanie informacji w formularzu ofertowym nt. sposobu i terminów przyjmowania zamówień.

4. a) Zamawiający dopuszcza składanie ofert na jeden lub więcej pakietów. Dostawca może  złożyć ofertę na każdy z pakietów, jednakże w obrębie danego pakietu może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta powinna zostać złożona na wszystkie artykuły zawarte w pakiecie. Oferty złożone na niepełny asortyment artykułów z pakietu będą brane pod uwagę tylko w przypadku, kiedy będą stanowić jedyną ofertę.  Każdy z pakietów traktowany jest oddzielnie i podlegał będzie odrębnej ocenie. Wybrana zostanie oferta najkorzystniejsza w obrębie danego pakietu.

b) W przypadkach wskazania w dokumentacji znaków towarowych lub pochodzenia,                                       Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań tzn. takich, których parametry jakościowe i smakowe są równoważne - co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w dokumentacji. Produkty równoważne muszą być wymienione w taki sam sposób jak produkt z oferty (z nazwy, gramatury itp.),  a ciężar udowodnienia zachowania parametrów wymaganych przez Zamawiającego, w razie wątpliwości leży po stronie składającego ofertę. Produkty muszą być zgodne z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26.07.2016r. dotyczącego zdrowego żywienia w Zakładach Żywienia Zbiorowego.

Produkty równoważne należy wymienić w kolumnie „nazwa produktu” pod produktem wymienionym przez zamawiającego.

5. Koszty zakupu, dostawy i rozładunku artykułów żywnościowych dla Miejskiego Przedszkola nr 5 im. Czesława Janczarskiego w Żaganiu i opakowania zabezpieczające artykuły spożywcze przed uszkodzeniem w trakcie transportu oraz wszelkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia leżą po stronie Dostawcy.

6.Dostawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, a także za jakość i zgodność z pozostałymi warunkami określonymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia.

7.Ceny oferowanych produktów, sposób obliczenia ceny został opisany w Informacji uzupełniającej do Zaproszenia”

a)  Realizacja dostaw w cenach zgodnych z ofertą Dostawcy -  ceny jednostkowe określone formularzu ofertowym  nie mogą ulec zwiększeniu w okresie obowiązywania umowy.

b)  Dostawca może obniżyć ceny w każdym czasie. 

c) Niekorzystna dla Zamawiającego zmiana cen przez Dostawcę może stanowić podstawę do odstąpienia od dalszej realizacji umowy.

8. a) Wskazana w formularzu ofertowym ilość poszczególnych artykułów jest szacunkowa i może ulec zmianie w razie zaistnienia takiej potrzeby po stronie Zamawiającego.  Dostawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w formularzu ofertowym.

b) Dostarczane produkty będą wyłącznie świeże, dobrej jakości o aktualnym terminie przydatności  do spożycia, minimum 2/3 gwarantowanego przez producenta terminu ważności, odpowiednio oznakowane (oznaczona data minimalnej trwałości produktu lub terminu przydatności do spożycia, zawartość netto, oznakowanie partii produkcji, dane identyfikacyjne producenta).

c)  Dostarczane produkty muszą być wysokiej jakości bez wad fizycznych i jakościowych tj. wygląd,  tekstura i konsystencja oraz smak i zapach charakterystyczne dla rodzaju produktu bez obcych zapachów, posmaków, bez zanieczyszczeń fizycznych, oznak i pozostałości szkodników, bez zanieczyszczeń biologicznych, pleśni oraz bakterii chorobotwórczych. Wszelkie braki  w tym  zakresie mogą być  przyczyną odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.

d)  Zamawiający ma prawo odmowy przyjęcia towaru niezgodnego z wymogami zawartymi w  pkt. 8  podpunkt b i c.

e)  Dostawca będzie dostarczał do siedziby Zamawiającego zamówiony towar transportem zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity  Dz. U. z 2010r.   Nr 136 poz. 914) wraz odpowiednimi aktami wykonawczymi.

f) Zamawiający wymaga, aby wszystkie dostarczane produkty posiadały nienaruszone fabryczne jednostkowe opakowania, oraz odpowiednie atesty, HDI (handlowe dokumenty identyfikacyjne), a ponadto produkty przetworzone spełniały normy związane ze Zintegrowanym Systemem Zarządzania HACCP.

g) Dostarczane produkty posiadać będą niezbędne certyfikaty i atesty wymagane stosownymi przepisami  i normami oraz dokumenty dotyczące badań i dopuszczenia do obrotu, w tym świadectwo  jakości dostarczanego przedmiotu umowy lub handlowy dokument identyfikacyjny oraz dokumentacją pozwalającą na zidentyfikowanie źródła pochodzenia dostarczonej partii towaru (producent i kraj pochodzenia), które będą udostępniane na prośbę Zamawiającego.

9.   Zamawiający dopuszcza:

a) W trakcie trwania umowy Dostawca może dokonywać zmian w wykazie produktów wyszczególnionych w formularzu ofertowym za zgodą Zamawiającego, może konkretny produkt zamienić na inny w podobnej cenie o zbliżonej jakości i gramaturze:

- jednorazowo, w przypadku niedostępności w dniu dostawy  po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu,

- na stałe, jednak nie szybciej niż po upływie co najmniej trzech miesięcy od zawarcia umowy[1] w przypadku wycofania produktu przez producenta lub wycofania go ze swojej  sprzedaży z powodu braku zainteresowania klientów , a utrzymanie artykułu w sprzedaży tylko dla Zamawiającego byłoby ekonomicznie nieopłacalne, po pisemnym poinformowaniu Zamawiającego (drogą mailową lub pocztą) i wyrażeniu przez niego  zgody. Informacja powinna zawierać, opis wycofanego artykułu (nazwa, gramatura, nazwa producenta itp.), opis nowego artykułu/ów równoważnych (nazwa, gramatura, nazwa

 

[1] Proszę wykazać tylko artykuły dostępne w sprzedaży, jeżeli na dzień złożenia oferty brak jest w sprzedaży artykułów z listy, należy wskazać produkt równoważny. Złożenie oferty na dostawę artykułów nieposiadanych w sprzedaży (zawyżenie kryterium oceny: " Dostawa artykułów z pakietu") i podpisanie na jej podstawie umowy może skutkować  późniejszym jej wypowiedzeniem.

producenta, itp.), cenę brutto artykułu/ów równoważnych, datę od kiedy nastąpi zmiana, wyjaśnienie przyczyny wycofania zamawianego produktu.

- zmiany produktu równoważnego na „artykuł z oferty” pod warunkiem stałego wprowadzenia go do sprzedaży przez Dostawcę, po uprzednim pisemnym poinformowaniu Zamawiającego (drogą mailową lub pocztową) i wyrażeniu przez niego zgody.

b)  Zamawiający zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia całej partii towaru lub jej części w przypadku, gdy w trakcie oceny wizualnej zostaną stwierdzone uszkodzenia spowodowane niewłaściwym zabezpieczeniem produktów, złymi warunkami transportowymi lub niewłaściwym stanem higienicznym środków transportu przewożących przedmiot umowy. W tej sytuacji Zamawiający ma prawo dokonania zakupu zamówionego towaru w dowolnej jednostce handlowej. Koszty powstałe z tego tytułu obciążają Dostawcę.

c)  W przypadku skorzystania Zamawiającego z przysługującego mu prawa dokonania zakupu zamówionego towaru w dowolnej jednostce handlowej, co było konsekwencją niedotrzymania warunków jakościowych, ilościowych lub terminowych przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia partii towaru przywiezionego przez Wykonawcę na wymianę lub po terminie zakwestionowanej partii.

II  Opis warunków udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą wziąć udział dostawcy, którzy:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli prawo nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień.

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem osobowym i technicznym do wykonywania zamówienia.

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4. Akceptują warunki zawarte w niniejszym zaproszeniu i w projekcie umowy.

5. Na żądanie Zamawiającego Dostawca zobowiązany jest przedłożyć certyfikat wdrożenia systemu bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego HACCP  (dotyczy tylko tych oferentów, którzy składają ofertę na dostawę mięsa, drobiu i wyrobów wędliniarskich).

 III  Sposób i termin składania ofert

 1. Oferty wg załączonego wzoru należy składać pisemnie w terminie do dnia 13 grudnia 2019 r. do godz. 12.00 pod adresem: Miejskie Przedszkole nr 5 w Żaganiu, ul. Wałowa 12, Żagań 68-100.
 2. Otwarcie ofert nastąpi  20 grudnia 2019 r. w Miejskim Przedszkolu nr 5 im. Czesława Janczarskiego Żaganiu, natomiast informacja o wyłonieniu najkorzystniejszej oferty po  zatwierdzeniu, zostanie ogłoszona na stronie Miejskiego Przedszkola  nr 5: http://przedszkole5.zagan.pl/  - zakładka: „zamówienia publiczne
 3. Oferty złożone w innej formie niż pisemna oraz po terminie, o którym mowa w pkt. 1,nie będą zwracane i nie będą brane pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
 4. O terminie złożenia oferty decyduje termin dostarczenia oferty w miejscu wskazanym w pkt.1,  a nie termin np. wysłania oferty listem poleconym lub złożenia zlecenia  dostarczenia oferty pocztą kurierską.   
 5. Ofertę należy złożyć w kopercie oznaczonej pełnymi danymi Wykonawcy (nazwa, adres, nr telefonu, nr faxu ) i opisanej w następujący sposób:

OFERTA CENOWA NA:

„Sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych

do Miejskiego Przedszkola nr 5 w Żaganiu w roku  2020 ”

IV. Termin wykonania zamówienia:

Dostawca będzie dostarczać zamawiającemu artykuły żywnościowe do Miejskiego Przedszkola nr 5 w Żaganiu sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego, od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r. , po telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania  przez  upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

V.        Kryteria oceny ofert

a) Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie kryterium:

- Cena 85%

- Okres prowadzenia działalności 5%

- Dostawa „artykułów z pakietu” 10%

b) Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi       wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie o którym mowa w art.90 ust.1 Ustawy Pzp. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.

c) Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu

d) Opis kryteriów, znaczenie oraz sposób oceny ofert znajduje się w Informacji uzupełniającej do Zaproszenia (załącznik nr 1).

VI.       Termin związania ofertą

 1. Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres  30 dni od dnia wyznaczonego jako termin składania ofert.
 2. Dzień składania ofert jest pierwszym dniem związania złożoną ofertą.

VII.     Inne wymagania i warunki

 1. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
 2. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz.
 3. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Joanna Nicpoń, tel. 68/478-77-51
 4. Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)- zgodnie z art.4 pkt 8.

Załączniki:

 1. Informacje uzupełniające do Zaproszenia do składania ofert.
 2. Formularze ofertowe z wykazem produktów w podziale na pakiety:  PAKIET  I –IX.
 3. Oświadczenie dotyczące stosowania produktów zgodnych z rozporządzeniem Ministra  Zdrowia  z dnia 26.07.2016r. , które dotyczy zdrowego żywienia w placówkach oświatowych.
 4. Oświadczenie dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej.
 5. Wzór umowy (dostępny w Przedszkolu nr 5, ul. Wałowa 12, Żagań 68-100, pokój referenta ds. zaopatrzenia).
 6. Wniosek o udostępnienie załączników protokołu zapytania o cenę.

Do oferty należy również dołączyć:

 1. Kserokopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru KRS albo kserokopię aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

 

 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedszkole Nr 5 im. Czesława Janczarskiego w Żaganiu, ul. Wałowa 12;
 • inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Przedszkolu Nr 5 im. Czesława Janczarskiego w Żaganiu jest Pan Jędrzej Bajer, kontakt: adres e-mail: iod@odoplus.pl* ;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Żaganiu w okresie 01.01.2020 – 31.12.2020” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy wydłużony o okres roszczeń;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 
 4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

______________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

PlikiWielkość
Microsoft Office document icon informacje_uzupelniajace_do_zaproszenia_2020r.doc53 KB
Microsoft Office document icon oswiadczenie_potw._dzialalnosc_gospodarcza.doc30 KB
Microsoft Office document icon wniosek-protokol_udostepnienie_ofert.doc27 KB
Plik oswiadczenie_wykonawcy_w_zakresie_wypelnienia_obowiazku_art.13_lub_14_rodo.docx23.75 KB
Plik umowa_dla_kontrahentow_2020_-wzor.docx25.97 KB
Office spreadsheet icon pakiet_i_-_pieczywo_i_wyroby_piekarnicze.xls48.5 KB
Office spreadsheet icon pakiet_ii_-_nabial_i_wyroby_mleczarskie_-_poprawiony.xls50 KB
Office spreadsheet icon pakiet_iii_-_artykuly_ogolnospozywcze.xls65.5 KB
Office spreadsheet icon pakiet_iv_-_ryby_mrozone_i_jej_przetwory.xls43.5 KB
Office spreadsheet icon pakiet_v_-_warzywa_swieze_i_owoce.xls53.5 KB
Office spreadsheet icon pakiet_vi_-_mieso_wieprzowe_wolowe_swieze_i_produkty_miesno-wedliniarskie.xls48 KB
Office spreadsheet icon pakiet_vii_-_drob_swiezy_i_produkty_drobiowe.xls45 KB
Office spreadsheet icon pakiet_viii_-_mrozonki.xls49 KB
Office spreadsheet icon pakiet._ix_-_miod.xls43.5 KB
Microsoft Office document icon oswiadczenie_dot._stosowania_zdrowych_produktow.doc33 KB

Wyniki zamówień publicznych na Dostawę artykułów żywnościowych na rok 2019 (plików brak plików)

Wyniki zamówień publiczych (plików brak)

     W związku z zaproszeniem do składania ofert na dostawę artykułów żywnościowych do Miejskiego Przedszkola nr 5 w Źaganiu dokonano wyboru oferentów:

 

Oferty złożyło siedem firm:

1. "ANTERS" Jabłonów - Pakiet I - Pieczywo i wyroby piekarnicze

2. "Marta Bortnowska P.H. Sheimar" Żagań - Pakiet II - Nabiał i przetwory mleczarskie

3. "KIWI" Żagań - Pakiet III - Artykuły ogólnospożywcze

4. "ICEQB" Zielona Góra - Pakiet IV - Ryby mrożone i jej przetwory; Pakiet VIII - Mrożonki

5. "MOTYKA PRZETWÓRSTWO MIĘSNE" Wrzesiny - Pakiet VI - Mięso i produkty mięsno-wędliniarskie; Pakiet VII - Drób świeży i produkty drobiowe

6. "AGNIESZKA ROKICKA HANDEL HURTOWY" Żary - Pakiet V - Warzywa i owoce

7. "PASIEKA RODZINNA DOBROWOLSKICH KLIMPEL KATARZYNA" Żagań - Pakiet IX - Miód

 

     W wyniku analizy, biorąc pod uwagę kryterium oceny, najkorzystniejsze okazały się oferty złożone przez:

1. Pakiet I - Pieczywo i wyroby piekarnicze - "ANTERS" Jabłonów

2. Pakiet II - Nabiał i przetwory mleczarskie -"Marta Bortnowska P.H. Sheimar" Żagań

3. Pakiet III - Artykuły ogólnospożywcze - "KIWI" Żagań

4. Pakiet IV - Ryby mrożone i jej przetwory- "ICEQB" Zielona Góra

5. Pakiet VI - Mięso i produkty mięsno-wędliniarskie - "Z-D MIĘSNY MOTYKA" Wrzesiny

6. Pakiet VII - Drób świeży i produkty drobiowe - "Z-D MIĘSNY MOTYKA" Wrzesiny

7. Pakiet VIII - Mrożonki - "ICEQB" Zielona Góra

8. Pakiet IX - Miód - "PASIEKA RODZINNA DOBROWOLSKICH KLIMPEL KATARZYNA"

Zaproszenie do składania ofert na Dostawę artykułów żywnościowych na 2019r. (plików 14)

                                                                                                Żagań, dnia 16.11.2018 r.

 

ZAPROSZENIE

Miejskie Przedszkole nr 5 w Żaganiu , ul. Wałowa 12, 68-100 Żagań ,   

 tel. 68/478-77-51 zaprasza do złożenia oferty cenowej na

„Sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych  dla Miejskiego Przedszkola nr 5

w Żaganiu

w okresie 01.01.2019r.-31.12.2019r.”

I     Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych  z podziałem na  pakiety (załącznik nr 2):

       Pakiet I pieczywo i wyroby piekarnicze CPV 15.81.00.00-9

Dostawa pieczywa i pozostałych produktów z oferty, odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 7:20. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego zamówienia.

      Pakiet II nabiał i przetwory mleczarskie CPV 15.50.00.00-3

Dostawa nabiału i produktów mleczarskich odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego od poniedziałku do piątku do godz. 7:00.Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego zamówienia.

Pakiet III artykuły ogólnospożywcze CPV 15.00.00.00-8

Dostawa artykułów spożywczych odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego zamówienia w godz. od 7:00 do godz. 10:00.   lub wg zamówienia złożonego drogą mailową.

Pakiet IV ryby mrożone i jej przetwory CPV 15.20.00.00-0

Dostawa ryb odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego zamówienia w godz. od 7:00 do 10:00. lub wg zamówienia złożonego drogą meilową.

Pakiet V warzywa świeże i owoce CPV 15.30.00.00-1

Dostawa warzyw i owoców odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego zamówienia w godz. od 7:00 do 10:00 lub wg zamówienia złożonego drogą mailową.

Pakiet VI mięso wieprzowe, wołowe świeże i produkty mięsno – wędliniarskie

CPV 15.10.00.00-9

Dostawa mięsa i przetworów mięsnych odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego od poniedziałku do piątku. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego zamówienia lub wg zamówienia złożonego drogą mailową,   w godz. od 7:00 do 7:30.

Pakiet VII drób świeży i produkty drobiowe CPV 15.11.2000-6

Dostawa drobiu odbywać się będzie od poniedziałku do piątku, w zależności od potrzeb zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia zamówienia telefonicznego  lub wg zamówienia złożonego drogą mailową,  w godz. od 7:00 do 7:30.

Pakiet VIII mrożonki CPV 15.89.60.00-5

Dostawa mrożonek odbywać się będzie w zależności od potrzeb zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia zamówienia telefonicznego w godz. od 7:00 do 10:00 lub wg zamówienia złożonego drogą mailową.

Pakiet IX miód CPV 0314210

Dostawa miodu odbywać się będzie w zależności od potrzeb zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia zamówienia telefonicznego lub wg zamówienia złożonego drogą mailową w godz. od 7:00 do 15:00.

 

        2. Zamówienia będą składane w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 do godziny 15:00.

        3. a) Dla pakietów, których dostawa odbywa się rzadziej niż codziennie, Dostawca określa   możliwą częstotliwość dostawy towaru w miesiącu ze wskazaniem dnia tygodnia oraz godziny dla każdego pakietu w składanych przez siebie ofertach.                                                                                                                                           b)  Jeżeli ze względu na przyjętą u Dostawcy organizację pracy brak jest możliwości  przyjmowania zamówień zgodnie z pkt. 2, prosimy o podanie informacji w formularzu ofertowym nt. sposobu i terminów przyjmowania zamówień.

         4.a) Zamawiający dopuszcza składanie ofert na jeden lub więcej pakietów. Dostawca może  złożyć ofertę na każdy z pakietów, jednakże w obrębie danego pakietu może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta powinna zostać złożona na wszystkie artykuły zawarte w pakiecie. Oferty złożone na niepełen asortyment artykułów z pakietu będą brane pod uwagę tylko w przypadku, kiedy będą stanowić jedyną ofertę.  Każdy z pakietów traktowany jest oddzielnie i podlegał będzie odrębnej ocenie. Wybrana zostanie oferta najkorzystniejsza w obrębie danego pakietu. 

           b) W przypadkach wskazania w dokumentacji znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań tzn. takich, których parametry jakościowe i smakowe są równoważne - co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w dokumentacji. Produkty równoważne muszą być wymienione w taki sam sposób jak produkt z oferty (z nazwy, gramatury itp.),  a ciężar udowodnienia zachowania parametrów wymaganych przez Zamawiającego, w razie wątpliwości leży po stronie składającego ofertę. 

Produkty muszą być zgodne z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26.07.2016r. dotyczącego zdrowego żywienia w Zakładach Żywienia Zbiorowego.

Produkty równoważne należy wymienić w kolumnie „nazwa produktu” pod produktem wymienionym przez zamawiającego.

       5. Koszty zakupu, dostawy i rozładunku artykułów żywnościowych dla Miejskiego Przedszkola nr 5 im. Czesława Janczarskiego w Żaganiu i opakowania zabezpieczające artykuły spożywcze przed uszkodzeniem w trakcie transportu oraz wszelkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia leżą po stronie Dostawcy.

       6.Dostawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, a także za jakość i zgodność z pozostałymi warunkami określonymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia.

       7.Ceny oferowanych produktów, sposób obliczenia ceny został opisany w Informacji uzupełniającej do Zaproszenia”

           a)  Realizacja dostaw w cenach zgodnych z ofertą Dostawcy -  ceny jednostkowe określone w formularzu    ofertowym  nie mogą ulec zwiększeniu w okresie obowiązywania umowy.                                                                          

           b)  Dostawca może obniżyć ceny w każdym czasie.

           c) Niekorzystna dla Zamawiającego zmiana cen przez Dostawcę może stanowić podstawę do odstąpienia     od dalszej realizacji umowy.

       8. a) Wskazana w formularzu ofertowym ilość poszczególnych artykułów jest szacunkowa i może ulec zmianie w razie zaistnienia takiej potrzeby po stronie Zamawiającego.  Dostawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w formularzu ofertowym.

           b)Dostarczane produkty będą wyłącznie świeże, dobrej jakości o aktualnym terminie przydatności  do spożycia, minimum 2/3 gwarantowanego przez producenta terminu ważności, odpowiednio oznakowane (oznaczona data minimalnej trwałości produktu lub terminu przydatności do spożycia, zawartość netto, oznakowanie partii produkcji, dane identyfikacyjne producenta).

           c)Dostarczane produkty muszą być wysokiej jakości bez wad fizycznych i jakościowych tj. wygląd,  tekstura i konsystencja oraz smak i zapach charakterystyczne dla rodzaju produktu bez obcych zapachów, posmaków, bez zanieczyszczeń fizycznych, oznak i pozostałości szkodników, bez zanieczyszczeń biologicznych, pleśni oraz bakterii chorobotwórczych. Wszelkie braki  w tym  zakresie mogą być  przyczyną odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.

           d)Zamawiający ma prawo odmowy przyjęcia towaru niezgodnego z wymogami zawartymi w  pkt. 8  podpunkt b i c.

           e)Dostawca będzie dostarczał do siedziby Zamawiającego zamówiony towar transportem zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity  Dz. U. z 2010r.   Nr 136 poz. 914) wraz odpowiednimi aktami wykonawczymi.

           f)Zamawiający wymaga, aby wszystkie dostarczane produkty posiadały nienaruszone fabryczne jednostkowe opakowania, oraz odpowiednie atesty, HDI (handlowe dokumenty identyfikacyjne), a ponadto produkty przetworzone spełniały normy związane ze Zintegrowanym Systemem Zarządzania HACCP.

           g)Dostarczane produkty posiadać będą niezbędne certyfikaty i atesty wymagane stosownymi przepisami  i normami oraz dokumenty dotyczące badań i dopuszczenia do obrotu, w tym świadectwo  jakości dostarczanego przedmiotu umowy lub handlowy dokument identyfikacyjny oraz dokumentację pozwalającą na zidentyfikowanie źródła pochodzenia dostarczonej partii towaru (producent i kraj pochodzenia), które będą udostępniane na prośbę Zamawiającego.

    9.  Zamawiający dopuszcza:

        a) W trakcie trwania umowy Dostawca może dokonywać zmian w wykazie produktów wyszczególnionych w formularzu ofertowym za zgodą Zamawiającego, może konkretny produkt zamienić na inny w podobnej cenie o zbliżonej jakości i gramaturze:

- jednorazowo, w przypadku niedostępności w dniu dostawy  po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu,  

- na stałe, jednak nie szybciej niż po upływie co najmniej trzech miesięcy od zawarcia umowy[1] w przypadku wycofania produktu przez producenta lub wycofania go ze swojej  sprzedaży z powodu braku zainteresowania klientów , a utrzymanie artykułu w sprzedaży tylko dla Zamawiającego byłoby ekonomicznie nieopłacalne, po pisemnym poinformowaniu Zamawiającego (drogą mailową lub pocztą) i wyrażeniu przez niego  zgody. Informacja powinna zawierać, opis wycofanego artykułu (nazwa, gramatura, nazwa producenta itp.), opis nowego artykułu/ów równoważnych (nazwa, gramatura, nazwa producenta, itp.), cenę brutto artykułu/ów równoważnych , datę od kiedy nastąpi zmiana, wyjaśnienie przyczyny wycofania zamawianego produktu.     

 - zmiany produktu równoważnego na „artykuł z oferty” pod warunkiem stałego wprowadzenia go do sprzedaży przez Dostawcę, po uprzednim pisemnym poinformowaniu Zamawiającego (drogą mailową lub pocztową) i wyrażeniu przez niego zgody.

        b)  Zamawiający zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia całej partii towaru lub jej części w przypadku, gdy w trakcie oceny wizualnej zostaną stwierdzone uszkodzenia spowodowane niewłaściwym zabezpieczeniem produktów, złymi warunkami transportowymi lub niewłaściwym stanem higienicznym środków transportu przewożących przedmiot umowy. W tej sytuacji Zamawiający ma prawo dokonania zakupu zamówionego towaru w dowolnej jednostce handlowej. Koszty powstałe z tego tytułu obciążają Dostawcę.

        c)  W przypadku skorzystania Zamawiającego z przysługującego mu prawa dokonania zakupu zamówionego towaru w dowolnej jednostce handlowej, co było konsekwencją niedotrzymania warunków jakościowych, ilościowych lub terminowych przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia partii towaru przywiezionego przez Wykonawcę na wymianę lub po terminie zakwestionowanej partii.

[1] proszę wykazać tylko artykuły dostępne w sprzedaży, jeżeli na dzień złożenia oferty brak jest w sprzedaży artykułów z listy, należy wskazać produkt równoważny. Złożenie oferty na dostawę artykułów nieposiadanych w sprzedaży (zawyżenie kryterium oceny: " Dostawa artykułów z pakietu") i podpisanie na jej podstawie umowy może skutkować  późniejszym jej wypowiedzeniem.

 

II  Opis warunków udziału w postępowaniu

W postępowaniu mogą wziąć udział dostawcy, którzy:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli prawo nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień.

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem osobowym i technicznym do wykonywania zamówienia.

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4. Akceptują warunki zawarte w niniejszym zaproszeniu i w projekcie umowy.

5. Na żądanie Zamawiającego Dostawca zobowiązany jest przedłożyć certyfikat wdrożenia systemu bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego HACCP  (dotyczy tylko tych oferentów, którzy składają ofertę na dostawę mięsa, drobiu i wyrobów wędliniarskich).

 III  Sposób i termin składania ofert

 1. Oferty wg załączonego wzoru należy składać pisemnie w terminie  do dnia 30 listopada 2018 r. do godz. 12.00 pod adresem: Miejskie Przedszkole nr 5 w Żaganiu, ul. Wałowa 12, Żagań 68-100.
 2. Otwarcie ofert nastąpi  03 grudnia 2018 r. w Miejskim Przedszkolu nr 5 im. Czesława Janczarskiego Żaganiu, natomiast informacja o wyłonieniu najkorzystniejszej oferty po  zatwierdzeniu, zostanie ogłoszona na stronie Miejskiego Przedszkola  nr 5:  http://przedszkole5.zagan.pl/                   -zakładka: „zamówienia publiczne”
 3. Oferty złożone w innej formie niż pisemna oraz po terminie, o którym mowa w pkt. 1,nie będą zwracane i nie będą brane pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
 4. O terminie złożenia oferty decyduje termin dostarczenia oferty w miejscu wskazanym w pkt.1,  a nie termin np. wysłania oferty listem poleconym lub złożenia zlecenia  dostarczenia oferty pocztą kurierską.   
 5. Ofertę należy złożyć w kopercie oznaczonej pełnymi danymi Wykonawcy (nazwa, adres, nr telefonu, nr faxu ) i opisanej w następujący sposób:

OFERTA CENOWA NA:

„Sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych

do Miejskiego Przedszkola nr 5 w Żaganiu w roku  2019 ”

 

     IV.Termin wykonania zamówienia:

Dostawca będzie dostarczać zamawiającemu artykuły żywnościowe do Miejskiego Przedszkola nr 5 w Żaganiu sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego, od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r. , po telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania  przez  upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

     V.  Kryteria oceny ofert

a) Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie kryterium:

- Cena 85%

- Okres prowadzenia działalności 5%

- Dostawa „artykułów z pakietu” 10%

 

b) Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie o którym mowa w art.90 ust.1 Ustawy Pzp. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.

c) Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, lub jeżeli dokonana

ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

d) Opis kryteriów, znaczenie oraz sposób oceny ofert znajduje się w Informacji uzupełniającej do Zaproszenia (załącznik nr 1).

  VI.       Termin związania ofertą

 1. Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres  30 dni od dnia wyznaczonego jako termin składania ofert.
 2. Dzień składania ofert jest pierwszym dniem związania złożoną ofertą.

  VII.     Inne wymagania i warunki

 1. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki  rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
 2. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz.
 3. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Anna Pokrzywa, tel. 68/478-77-51
 4. Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)- zgodnie z art.4 pkt 8.

Załączniki:

 1. Informacje uzupełniające do Zaproszenia do składania ofert.
 2. Formularze ofertowe z wykazem produktów w podziale na pakiety:  PAKIET  I –IX.
 3. Oświadczenie dotyczące stosowania produktów zgodnych z rozporządzeniem Ministra  Zdrowia  z dnia 26.07.2016r. , które dotyczy zdrowego żywienia w placówkach oświatowych.
 4. Oświadczenie dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej.
 5. Wzór umowy (dostępny w Przedszkolu nr 5 , ul. Wałowa 12 Żagań 68-100; pokój referenta  ds. zaopatrzenia).
 6. Wniosek o udostępnienie załączników protokołu zapytania o cenę.

 

Do oferty należy również dołączyć:

 1. Kserokopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru KRS albo kserokopię aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

 

 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedszkole Nr 5 im. Czesława Janczarskiego w Żaganiu, ul. Wałowa 12;
 • inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Przedszkolu Nr 5 im. Czesława Janczarskiego w Żaganiu jest Pan  Aleksandra Cnota-Mikołajec, kontakt: adres e-mail: abi@eduodo.pl* ;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Żaganiu w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy wydłużony o okres roszczeń;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

______________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

 

 
PlikiWielkość
Microsoft Office document icon informacje_uzupelniajace_do_zaproszenia_2019r._2.doc53 KB
Microsoft Office document icon oswiadczenie_dot._stosowania_zdrowych_produktow.doc27.5 KB
PDF icon oswiadczenie_potw_dzialalnosc_gospodarcza.pdf184.4 KB
Microsoft Office document icon wniosek-protokol_udostepnienie_ofert.doc27 KB
Office spreadsheet icon pakiet_i_-_pieczywo_i_wyroby_piekarnicze.xls48 KB
Office spreadsheet icon pakiet_ii_-_nabial_i_wyroby_mleczarskie.xls47 KB
Office spreadsheet icon pakiet_iii_-_artykuly_ogolnospozywcze.xls64 KB
Office spreadsheet icon pakiet_iv_-_ryby_mrozone_i_jej_przetwory.xls43.5 KB
Office spreadsheet icon pakiet_v_-_warzywa_swieze_i_owoce.xls53 KB
Office spreadsheet icon pakiet_vi_-_mieso_wieprzowe_wolowe_swieze_i_produkty_miesno-wedliniarskie.xls47.5 KB
Office spreadsheet icon pakiet_vii_-_drob_swiezy_i_produkty_drobiowe.xls44 KB
Office spreadsheet icon pakiet_viii_-_mrozonki.xls48 KB
Office spreadsheet icon pakiet._ix_-_miod.xls43.5 KB
Plik oswiadczenie_wykonawcy_w_zakresie_wypelnienia_obowiazku_art.13_lub_14_rodo.docx23.75 KB

Strony